You are using an outdated browser.

Please upgrade your browser to improve your experience and security.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

A. Prevádzkovateľ 

Teší nás, že ste navštívili jednu z internetových stránok spoločnosti Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, zapísanú v obchodnom registri Braunschweig pod č. HRB 100484 („Volkswagen AG“) a chceli by sme sa poďakovať za váš záujem o našu spoločnosť a naše výrobky. V ďalšej časti by sme vás chceli informovať o zhromažďovaní, spracúvaní a používaní vašich osobných údajov.

 

B. Všeobecné informácie 

Internetové stránky spoločnosti Volkswagen AG môžete navštevovať aj anonymne. V tom prípade sa dozvieme automaticky len tieto protokolové údaje:

IP adresa,

  1. internetový prehliadač, ktorý používate,
  2. dátum a čas vašej návštevy,
  3. internetové stránky, ktoré ste u nás navštívili a
  4. internetová stránka, z ktorej ste nás navštívili. 

 

C. Zhromažďovanie, spracúvanie a používanie vašich osobných údajov

I. Zakomponovanie obsahov, ktoré sú zverejňované spoločnosťou YouTube LLC

Táto internetová stránka využíva na zakomponovanie videí poskytovateľa služby YouTube. Videá boli pritom vložené v rozšírenom režime ochrany osobných údajov. Ako väčšina internetových stránok, aj You Tube používa súbory cookies, aby zhromažďovala informácie o návštevníkoch svojej internetovej stránky. Vedie to aj k vytvoreniu spojenia so sieťou Google DoubleClick. Ak spustíte video, mohlo by to vyvolať ďalšie procesy spracúvania osobných údajov. Spoločnosť Volkswagen AG nemá na to žiaden vplyv. 
O účele a rozsahu zberu osobných údajov, ich ďalšom spracúvaní a využívaní údajov spoločnosťou YouTube LLC s hlavným sídlom v 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, US, ako aj o príslušných právach a možnostiach nastavení na ochranu súkromia sa dočítate vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti YouTube:
YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA

https://www.youtube.de/t/privacy
 

II. Zhromažďovanie, spracúvanie a používanie osobných údajov v programe Chatbot

Digitálny asistent (Chatbot) poskytuje možnosť na zodpovedanie odborných otázok na tému Car-Net. Chatbot sa aktivuje kliknutím na symbol četu. Ak by sa pre vás nenašla vhodná odpoveď v Chatbote, na požiadanie budete spojení s niektorým z našich četových agentov. Čet môžete používať aj anonymne. V tom prípade sa uloží na zabezpečenie kvality len ID relácie. Pre prípad, že sa napriek tomu rozhodnete poskytnúť v čete osobné údaje, sme prijali nasledujúce ochranné opatrenia:

  • Na zabránenia ukladania osobných údajov sa automaticky prezrie váš obsah četu , či neobsahuje osobné údaje. Systém pritom rozpozná také číselné rady, ako poštové smerovacie čísla, čísla domov a identifikačné čísla vozidiel (VIN). Takto rozpoznané poštové smerovacie čísla a čísla domov systém automaticky vymaže a neuloží ich do pamäte. Systém pseudonymizuje VIN tak, že sa automaticky odstráni posledných šesť miest. Pomocou takto skráteného VIN sa dá zistiť už len modelový rad, model vozidla a jeho rok výroby. Tieto údaje sa nedajú priradiť ku konkrétnemu vozidlu a teda ani ku konkrétnej fyzickej osobe (držiteľovi, používateľovi vozidla). 
  • To znamená: Všetky osobné údaje s výnimkou krstného mena a priezviska, vašej adresy (bez poštového smerovacieho čísla a čísla domu) a pseudonymizovaného identifikačného čísla vozidla systém automaticky vymaže po ukončení četu a neuloží ich do pamäte.

 

D. Tracking tools

I. Adobe Analytics 

Táto internetová stránka využíva na vyhodnocovanie návštev používateľov službu na analýzu internetových stránok Adobe Analytics. Údaje sa spracúvajú na účely reklamy, prieskumu trhu alebo na úpravu našej aplikácie v súlade s potrebami jej používateľov (podľa § 15 ods. 3 zákona o telemédiách). Na účely vyhodnocovania sa vo vašom koncovom zariadení uložia súbory cookies a prostredníctvom nich sa zbierajú informácie, ktoré sa uložia aj na serveroch spoločnosti Adobe Systems Software Ireland Limited („Adobe“). Prístup spoločnosti Adobe Systems Incorporated so sídlom v USA k týmto informáciám nemožno vylúčiť a z toho dôvodu bola uzatvorená zmluva v súlade so štandardom EÚ (primeraná záruka týkajúca sa spracúvania údajov v neeurópskych štátoch). V rámci prístupu k informáciám máte právo byť informovaní o tejto štandardnej zmluve.
Zhromažďovanie a spracúvanie údajov môžete s platnosťou do budúcnosti kedykoľvek zrušiť tým, že v nastaveniach vášho prehliadača zakážete ukladanie súborov cookies. Okrem toho môžete zrušiť spracúvanie osobných údajov kliknutím na nasledujúci odkaz: www.adobe.com/privacy/opt-out.html. Nezabúdajte, že vaša námietka vo forme súboru cookies bude fungovať len v tom prípade, ak je váš prehliadač nastavený tak, že je používanie cookies povolené. Ak vymažete tieto súbory cookies, použijete iný prehliadač alebo zmeníte zariadenie, musíte znovu zakázať používanie Adobe Analytics. Upozorňujeme vás, že sa v prípade vymazania všetkých súborov cookies vymaže aj uvedený súbor cookies a bude sa musieť znovu nainštalovať. Ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete v našich zásadách o používaní súborov cookie.
Možnosť priameho priradenia informácií uložených na serveroch Adobe k určitej osobe je vylúčené, pretože Adobe Analytics sa používa s nastaveniami „Before geo-lookup“ Replace visitor’s last IP octet with 0“ a „Obfuscate IP-removed“. Prostredníctvom nastavenia „Before geo-lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0“ vieme zabezpečiť anonymizáciu IP adresy pred touto tzv. geolokalizáciou tým, že sa posledných osem miest v IP adrese nahradí nulami. Približná poloha používateľa sa pridá na účely štatistického vyhodnotenia do trackingového balíka, ktorý ešte obsahuje úplnú IP adresu. Pred uložením trackingového balíka sa potom IP adresa nahradí jedinou pevnou IP adresou - hovoríme tu o generickej IP adrese - ak je nakonfigurované nastavenie „Obfuscate IP –removed“. IP adresa už potom nebude obsiahnutá v uloženom dátovom zázname.

 

E. Vaše práva

Voči spoločnosti Volkswagen AG si môžete kedykoľvek bezplatne uplatniť nasledujúce práva. Ďalšie informácie o možnostiach uplatnenia vašich práv nájdete na internetovej stránke https://datenschutz.volkswagen.de.

Právo na prístup k údajom: Máte právo získať od nás informáciu o spracúvaní vašich osobných údajov.

Právo na opravu: Máte právo žiadať od nás opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú.

Právo na vymazanie: Máte právo požiadať o vymazanie vašich údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v čl. 17 GDPR. Na základe tohto článku môžete požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ak už napr. nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali. Okrem toho môžete požiadať o vymazanie, ak odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva.

Právo na obmedzenie spracúvania: Máte právo žiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, pokiaľ je splnený niektorý z dôvodov podľa čl. 18 GDPR. Je to napr. v tom prípade, ak napadnete správnosť vašich osobných údajov. Počas obdobia overovania správnosti osobných údajov môžete požiadať o obmedzenie spracúvania. 

Právo namietať: Máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ak je vykonávané na základe oprávnených záujmov alebo na účely priameho marketingu. Ak sa osobné údaje spracúvajú buď na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo na základe oprávneného záujmu spoločnosti Volkswagen AG, námietka nie je prípustná. V prípade námietky nám oznámte vaše dôvody, na základe ktorých namietate proti spracúvaniu osobných údajov. Okrem toho máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu. Platí to aj pre profilovaniu, pokiaľ súvisí s priamym marketingom. 

Právo na prenosnosť údajov: Pokiaľ sa osobné údaje spracúvajú na základe vášho súhlasu alebo na základe plnenia zmluvy a vykonáva sa navyše automatizovanými prostriedkami, máte právo získať svoje osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

Právo na odvolanie: Pokiaľ sa spracúvajú osobné údaje na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek bezplatne zrušiť spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu s účinnosťou do budúcnosti.

Právo podať sťažnosť: Okrem toho máte právo podať sťažnosť v súvislosti s naším spracúvaním vašich osobných údajov dozornému orgánu (napr. zodpovednej osobe za ochranu osobných údajov Dolného Saska). 


F. Vaša kontaktná osoba: Zodpovedná osoba

Naša zodpovedná osoba je vám ako kontaktná osoba k dispozícii vo všetkých prípadoch týkajúcich sa ochrany osobných údajov, ako aj v prípadoch uplatňovania vašich práv. Svoje žiadosti adresujte na:
Zodpovedná osoba spoločnosti Volkswagen AG
Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg
info-datenschutzwhatever@volkswagen.de
 

Stav: máj 2018

We Connect Go Kontakt

Telefón
0800 - 777 900

Dostupné 24 hodín denne.
Ak tvoj telefónny operátor nepodporuje toto číslo,
volaj na číslo +421 2 32 12 12 18.

Poplatky sa riadia podľa príslušnej tarify u tvojho poskytovateľa.
Hovory zo zahraničia môžu byť spoplatnené roamingovými poplatkami.

Identifikačné číslo vozidla

Čo je VIN?

Identifikačné číslo vozidla (VIN) je 17 miestne číslo, na základe ktorého sa dá jednoznačne identifikovať vaše vozidlo. Nájdete ho v technickom preukaze vozidla, v osvedčení o evidencii vozidla časť 1 alebo v dolnej časti čelného skla.

Technický preukaz vozidla

Osvedčenie o evidencii vozidla časť 1

Čelné sklo

Vaše nastavenia cookies pre túto internetovú stránku

Na aktiváciu videa kliknite na odkaz. Upozornenie: Po aktivácii sa údaje poskytnú príslušnému operátorovi.