You are using an outdated browser.

Please upgrade your browser to improve your experience and security.

Podmienky používania

Všetky informácie na internetových stránkach spoločnosti Volkswagen AG boli starostlivo skontrolované. Spoločnosť Volkswagen AG sa snaží poskytovať na týchto internetových stránkach aktuálnu a obsahovo správnu ponuku. Nepreberá však záruku za úplnosť, správnosť, aktuálnosť a stálu dostupnosť internetových stránok. Pokiaľ poskytne spoločnosť Volkswagen AG na internetových stránkach nejakú radu alebo odporúčanie, spoločnosť Volkswagen AG nie je napriek zodpovednosti vyplývajúcej zo zmluvného vzťahu, nedovoleného konania alebo iného zákonného ustanovenia, povinná nahradiť škodu vzniknutú v dôsledku dodržania tejto rady alebo odporúčania.

Spoločnosť Volkswagen AG môže na základe vlastného uváženia kedykoľvek zmeniť ponuky na svojich internetových stránkach bez predchádzajúceho upozornenia alebo ich zrušiť. Nie je povinná neustále aktualizovať obsahy týchto internetových stránok.

Spoločnosť Volkswagen AG nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsahy a dostupnosť internetových stránok tretích strán, na ktoré môžete byť presmerovaní prostredníctvom externých odkazov. Spoločnosť Volkswagen AG sa výslovne dištancuje od všetkých obsahov, ktoré by mohli byť dôležité z trestnoprávneho hľadiska alebo z hľadiska zákonnej zodpovednosti alebo ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi.

Spoločnosť Volkswagen AG nenesie zodpovednosť za obsah internetových stránok tretích strán. Za všetky nároky na náhradu škody alebo nákladov z dôvodu porušenia povinností na základe ponúk na vlastných internetových stránkach nesie spoločnosť Volkswagen AG zodpovednosť v prípade porušenia dôležitých zmluvných povinností z nedbanlivosti, pričom je zodpovednosť obmedzená na typickú a predvídateľnú škodu. V ostatných častiach je ručenie za nezávažné porušenie povinností z nedbanlivosti vylúčené. Uvedené obmedzenie zodpovednosti neplatí v prípade zodpovednosti za bezpečnosť a za škody spôsobené v dôsledku ujmy na živote a zdraví alebo na základe zákona o zodpovednosti za výrobok.

Pri používaní internetových stránok spoločnosti Volkswagen AG treba dodržiavať autorské práva, práva na ochranu mena a značky, ako aj ostatné ochranné práva spoločnosti Volkswagen AG a tretích strán. Chránené sú okrem iného fotografie, hudba a značky ako „Volkswagen“ a „Volkswagen Connect“, ktoré prezentuje spoločnosť Volkswagen AG. Dostupnosťou internetových stránok spoločnosti Volkswagen AG neposkytujeme žiadnu licenciu a ani iné užívateľské práva. Akékoľvek zneužívanie internetových stránok spoločnosti Volkswagen AG je zakázané, najmä sa nesmú 

- obchádzať žiadne bezpečnostné opatrenia,
- používať žiadne zariadenia alebo aplikácie, ktoré by mohli viesť k poškodeniu zariadení alebo k výpadku funkčnosti, najmä v dôsledku zmien fyzikálnej alebo logickej štruktúry servera alebo siete spoločnosti Volkswagen AG alebo iných sietí,
- internetové stránky spoločnosti Volkswagen AG alebo ich časti integrovať alebo komerčne využívať v iných súkromných alebo komerčných reklamných ponukách.

Spoločnosť Volkswagen AG nie je ochotná a ani povinná zúčastniť sa procesov  o urovnaní sporov pred spotrebiteľským zmierovacím orgánom.

Wolfsburg, marec 2018
Verzia 1.1

We Connect Go Kontakt

Telefón
0800 - 777 900

Dostupné 24 hodín denne.
Ak tvoj telefónny operátor nepodporuje toto číslo,
volaj na číslo +421 2 32 12 12 18.

Poplatky sa riadia podľa príslušnej tarify u tvojho poskytovateľa.
Hovory zo zahraničia môžu byť spoplatnené roamingovými poplatkami.

Identifikačné číslo vozidla

Čo je VIN?

Identifikačné číslo vozidla (VIN) je 17 miestne číslo, na základe ktorého sa dá jednoznačne identifikovať vaše vozidlo. Nájdete ho v technickom preukaze vozidla, v osvedčení o evidencii vozidla časť 1 alebo v dolnej časti čelného skla.

Technický preukaz vozidla

Osvedčenie o evidencii vozidla časť 1

Čelné sklo

Vaše nastavenia cookies pre túto internetovú stránku

Na aktiváciu videa kliknite na odkaz. Upozornenie: Po aktivácii sa údaje poskytnú príslušnému operátorovi.