You are using an outdated browser.

Please upgrade your browser to improve your experience and security.

Warunki korzystania

Wszelkie dane zawarte na stronach Volkswagen AG są starannie sprawdzane. Firma Volkswagen AG dokłada wszelkich starań, aby oferta na tych stronach internetowych była aktualna i prawidłowa pod względem treści. Nie może jednak zagwarantować kompletności, prawidłowości, aktualności oraz stałej dostępności stron internetowych. Jeśli na stronach Volkswagen AG udzielono rady lub zalecenia, firma Volkswagen AG nie jest, mimo odpowiedzialności wynikającej ze stosunku umownego, zabronionego działania lub innego postanowienia ustawowego, zobowiązana do rekompensaty szkody wynikłej z przestrzegania tej rady lub zalecenia.

Firma Volkswagen AG może w dowolnym momencie, wedle własnego uznania, zmieniać bez zapowiedzi oferty na stronach internetowych lub je wstrzymywać. Nie jest ona zobowiązana do aktualizacji treści stron internetowych.

Volkswagen AG nie ponosi odpowiedzialności za treści i dostępność stron internetowych firm trzecich, które są dostępne za pomocą zewnętrznych łączy. Volkswagen AG wyraźnie dystansuje się od wszystkich treści, które mogą być istotne pod względem odpowiedzialności cywilnej oraz karnej lub stanowią naruszenie dobrych obyczajów.

Firma Volkswagen AG nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych osób trzecich. W przypadku roszczeń o rekompensatę szkód i zwrot wydatków z uwagi na naruszenie obowiązków na podstawie oferty na własnych stronach internetowych Volkswagen AG ponosi odpowiedzialność w przypadku wynikającego z lekkiego zaniedbania naruszenia istotnych obowiązków umownych, przy czym odpowiedzialność jest ograniczona do szkód typowych i przewidywalnych. W pozostałych przypadkach odpowiedzialność za naruszenia obowiązków wynikające z lekkiego zaniedbania jest wyłączona. Wspomniane wcześniej ograniczenie odpowiedzialności nie obowiązuje w przypadku odpowiedzialności cywilnej w razie zagrożenia oraz szkód związanych z uszczerbkiem na ciele i zdrowiu lub utratą życia czy też zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkty wadliwe.

Podczas korzystania ze stron internetowych Volkswagen AG należy przestrzegać praw autorskich, praw do nazwy, praw do marki oraz pozostałych praw ochronnych Volkswagen AG i osób trzecich. Objęte ochroną są przede wszystkim prezentowane przez Volkswagen AG zdjęcia, muzyka i marki, takie jak „Volkswagen” i „Volkswagen Connect”. Wywoływanie stron internetowych Volkswagen AG nie powoduje przyznania licencji ani innego prawa użytkowania. Użytkownik jest zobowiązany do zaniechania korzystania ze stron Volkswagen AG stanowiącego nadużycie, w szczególności zabronione jest

  • omijanie mechanizmów bezpieczeństwa; ponadto nie wolno
  • wykorzystywać żadnych mechanizmów ani żadnych aplikacji, które mogą powodować uszkodzenie mechanizmów lub awarię, w szczególności przez zmiany fizycznej lub logicznej struktury serwerów lub sieci Volkswagen AG bądź innych sieci,
  • Nie można integrować stron Volkswagen AG lub ich części z innymi, zarówno prywatnymi jak i komercyjnymi, ofertami internetowymi bądź korzystać z platformy do celów komercyjnych.

Firma Volkswagen AG nie jest skłonna ani zobowiązana do uczestnictwa w procedurach rozstrzygania sporów przed konsumenckimi jednostkami mediacyjnymi.

Wolfsburg, marzec 2018 r. 
Wersja 1.1

We Connect Go Kontakt

Telefon
00800-1216777

Dostępne przez całą dobę.
Jeśli Twój operator nie obsługuje tego numeru,
proszę zadzwonić pod numer +48 61 2714987.

Koszty zależą od odpowiedniej taryfy u Państwa dostawcy.
W przypadku połączeń z zagranicy mogą być pobierane opłaty roamingowe.

Numer identyfikacyjny pojazdu

Czym jest numer VIN?

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) jest 17-cyfrowym numerem, na podstawie którego można jednoznacznie zidentyfikować Twój pojazd. Znajdziesz go w dowodzie rejestracyjnym, w zaświadczeniu od dopuszczeniu do ruchu część 1 lub w dolnej części przedniej szyby. 

Dowód rejestracyjny

Zaświadczenie od dopuszczeniu do ruchu część 1

Przednia szyba

Państwa ustawienia dotyczące stosowania plików cookie na tej stronie internetowej

Proszę kliknąć na link, aby włączyć wideo. Uwaga: po aktywacji dane są przekazywane do operatora.