You are using an outdated browser.

Please upgrade your browser to improve your experience and security.

Oświadczenie o ochronie danych

A. Osoba odpowiedzialna

Cieszymy się z wizyty na stronie Volkswagen AG, Berliner Ring, 38440 Wolfsburg, wpisanego do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w Braunschweig pod numerem HRB 100484 („Volkswagen AG”) i dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą i naszymi produktami. Poniżej prezentujemy informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych.

 

B. Ogólne informacje

Zasadniczo możliwe jest odwiedzanie stron internetowych Volkswagen AG bez informowania nas o swojej tożsamości. Otrzymujemy wtedy wyłącznie automatycznie następujące dane protokołowe:

  1. -adres IP,
  2. -używana przeglądarka internetowa,
  3. -data i godzina wizyty,
  4. -odwiedzone u nas strony internetowe oraz
  5. -strona, która przekierowała użytkownika na stronę naszej firmy. 

 

C. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

I. Integrowanie treści udostępnianych poprzez YouTube LLC

Ta strona w celu integrowania filmów wideo korzysta z usług YouTube. Filmy te zostały zagnieżdżone w rozszerzonym trybie ochrony danych. Podobnie jak większość stron internetowych także YouTube używa w celu gromadzenia informacji o odwiedzających strony plików cookie. Efektem tego jest także nawiązanie połączenia z siecią Google DoubleClick. Zatem uruchomienie filmu wideo może spowodować zainicjowanie dalszych operacji przetwarzania danych. Na to firma Volkswagen AG nie ma żadnego wpływu. 
 Informacje dotyczące celu i zakresu gromadzenia danych, dalszego ich przetwarzania oraz wykorzystywania przez YouTube LLC z główną siedzibą pod adresem 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA oraz związanych z tym praw i możliwości zdefiniowania ochrony sfery prywatnej zawiera oświadczenie o ochronie danych osobowych YouTube:
YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA

https://www.youtube.de/t/privacy

 

D. Narzędzia śledzenia 

I. Adobe Analytics 

Ta strona internetowa wykorzystuje usługę analizy Adobe Analytics w celu oceny dostępu użytkownika do niej. Przetwarzanie danych odbywa się w celu reklamy, badania rynku lub w celu opracowywania naszych aplikacji w zależności od potrzeb (wg § 15 ust. 3 ustawy o mediach telematycznych). Dla przeprowadzenia analizy na urządzeniu końcowym zapisywane są pliki cookie, a dodatkowo gromadzone są stosowne informacje zapisywane na serwerach Adobe Systems Software Ireland Limited („Adobe”). Dostęp do informacji przez Adobe Systems Incorporated z siedzibą w USA nie może być wykluczony; odpowiednia umowa standardowa UE (stosowna gwarancja w zakresie przetwarzania danych w krajach spoza Europy) została zawarta. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji na temat tej umowy.
Można jednak w każdej chwili wyrazić brak zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych oraz wykorzystywanie plików cookie ze skutkiem w przyszłości, blokując zapisywanie plików cookie w przeglądarce. Ponadto można wyrazić brak zgody na przetwarzanie danych, klikając poniższy link: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html. Proszę pamiętać, iż odmowa w formie pliku cookie działa tylko pod warunkiem, że w przeglądarce wyrażono zgodę na wykorzystywanie plików cookie. W przypadku usunięcia pliku cookie, korzystania z innej przeglądarki lub zmiany urządzenia należy ponownie wyrazić brak zgody wobec wykorzystywania Adobe Analytics. Proszę pamiętać, że w przypadku usunięcia wszystkich plików cookie usunięty zostaje też wcześniejszy plik cookie, co stwarza konieczność ponownej instalacji. Dalsze wskazówki dot. plików cookie znajdują się w naszych wytycznych dot. plików cookie.
Z uwagi na to, iż program Adobe Analytics jest używany przy ustawieniach „Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0” oraz Obfuscate IP-Removed”, nie jest możliwe odniesienie zapisanych na serwerach Adobe informacji bezpośrednio do konkretnej osoby. Ustawienie „Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0” gwarantuje, iż przed tą tak zwaną lokalizacją przestrzenną adres IP zostaje zanonimizowany przez zastąpienie jego ostatniego oktetu zerami. Niedokładna lokalizacja użytkownika zostaje dodana w celu statystycznej oceny do pakietu śledzenia, który zawiera jeszcze kompletny adres IP. Przed zapisaniem pakietu śledzenia adres IP jest zastępowany przez pojedynczy stały adres IP, tzw. generyczny adres IP; dzieje się tak w przypadku konfiguracji ustawienia „Obfuscate IP –Removed”. Adres IP nie jest już zatem dostępny w zapisanym rekordzie danych.

 

E. Prawa klienta

Powyższych praw można dochodzić wobec Volkswagen AG w każdej chwili, nie ponosząc żadnych kosztów: 

Prawo do uzyskiwania informacji: Klient ma prawo do otrzymywania od nas informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych.

Prawo do skorygowania danych: Klient ma prawo do żądania od nas skorygowania jego danych osobowych, które są nieprawidłowe bądź niekompletne.

Prawo do usuwania danych: Klient ma prawo do usuwania swoich danych, o ile występują okoliczności określone w art. 17 RODO. Może on zatem zażądać usunięcia swoich danych, przykładowo, w sytuacji, gdy nie są one już potrzebne dla realizacji celów, w związku z którymi były gromadzone. Ponadto może on zażądać usunięcia danych w sytuacji, gdy przetwarzamy je na podstawie jego zgody, która następnie zostaje cofnięta.

Prawo do ograniczenia przetwarzania: Klient ma prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania jego danych w przypadku występowania okoliczności określonych w art. 18 RODO. Dotyczy to, przykładowo, sytuacji, w której klient neguje prawdziwość swoich danych. Na czas weryfikacji prawdziwości danych może on zażądać ograniczenia przetwarzania tych danych.  

Prawo do sprzeciwu: Jeśli przetwarzane dane wykorzystywane są w nadrzędnym interesie lub w celu przeprowadzenia reklamy bezpośredniej, klient prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych. Sprzeciw jest dozwolony w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się albo interesie publicznym albo w związku ze sprawowaniem władzy publicznej albo w uzasadnionym interesie Volkswagen AG lub osób trzecich. Prosimy o poinformowanie nas o powodach ewentualnego sprzeciwu. Ponadto klient ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach reklamy bezpośredniej. Dotyczy to także profilowania klientów, jeśli jest ono powiązane z reklamą bezpośrednią. 

Prawo do przekazywania danych: Jeśli przetwarzanie danych odbywa się podstawie zgody lub w ramach realizacji umowy oraz w sposób zautomatyzowany, klient ma prawo do otrzymywania swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i odczytywanym komputerowo formacie oraz przekazywania ich innym firmom przetwarzającym dane.

Prawo do odwołania: Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, klient ma prawo do bezpłatnego odwołania zgody na przetwarzanie danych w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość na stronie info-datenschutzwhatever@volkswagen.de lub z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w stopce redakcyjnej.

Prawo do skargi: Klient ma prawo także do zgłoszenia skargi w jednostce nadzorującej (np. u inspektora ds. ochrony danych osobowych kraju związkowego Dolnej Saksonii) w związku z przetwarzaniem przez naszą firmę jego danych osobowych. 

 

F. Osoba do kontaktów: Inspektor ochrony danych osobowych

We wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych oraz w sprawie z wykonywania można skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych. Prosimy o kierowanie korespondencji na adres:
Inspektor ochrony danych w Volkswagen AG
Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg
info-datenschutzwhatever@volkswagen.de

Stan: maj 2018 r

We Connect Go Kontakt

Telefon
00800-1216777

Dostępne przez całą dobę.
Jeśli Twój operator nie obsługuje tego numeru,
proszę zadzwonić pod numer +48 61 2714987.

Koszty zależą od odpowiedniej taryfy u Państwa dostawcy.
W przypadku połączeń z zagranicy mogą być pobierane opłaty roamingowe.

Numer identyfikacyjny pojazdu

Czym jest numer VIN?

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) jest 17-cyfrowym numerem, na podstawie którego można jednoznacznie zidentyfikować Twój pojazd. Znajdziesz go w dowodzie rejestracyjnym, w zaświadczeniu od dopuszczeniu do ruchu część 1 lub w dolnej części przedniej szyby. 

Dowód rejestracyjny

Zaświadczenie od dopuszczeniu do ruchu część 1

Przednia szyba

Państwa ustawienia dotyczące stosowania plików cookie na tej stronie internetowej

Proszę kliknąć na link, aby włączyć wideo. Uwaga: po aktywacji dane są przekazywane do operatora.