You are using an outdated browser.

Please upgrade your browser to improve your experience and security.

Prohlášení o ochraně dat

A. Odpovědná osoba 

Jsme rádi, že jste navštívili webovou stránku společnosti Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, zapsané v obchodním rejstříku Obvodního soudu Braunschweig pod č. HRB 100484 („Volkswagen AG“). Ochrana Vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Následně naleznete informace o získávání, zpracování a užívání Vašich údajů.

 

B. Obecné informace

Webové stránky společnosti Volkswagen AG můžete zásadně navštívit aniž byste nám sdělili kdo jste. My se pak automaticky dozvíme následující data protokolů:

  1. IP adresa,
  2. Vámi používaný webový prohlížeč,
  3. datum a čas Vaší návštěvy,
  4. webové stránky, které jste u nás navštívili a
  5. webová stránka, ze které jste k nám přišli. 

 

C. Získávání, zpracování a užívání Vašich osobních údajů

I. Začlenění obsahů, které jsou dávány k dispozici přes YouTube LLC

Tato webová stránky používá pro začlenění videí poskytovatele YouTube. Tato videa byla začleněna v rozšířeném modu ochrany dat. Jako většina webových stránek používá i YouTube cookies pro získávání informací o svých návštěvnících. To vede i ke spojení se sítí Google DoubleClick. Pokud spustíte video, může to spustit další procesy zpracování dat. Na to nemá společnost Volkswagen AG vliv. 
Účel a rozsah získávání dat, další zpracování a užití dat společností YouTube LLC s hlavní obchodní adresou v 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA a Vaše osobní práva k tomuto a možnosti nastavení pro ochranu Vašeho soukromí získáte v prohlášení o ochraně údajů společnosti YouTube:
YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA

https://www.youtube.de/t/privacy

 

D. Tracking Tools

I. Adobe Analytics 

Tato webová strana využívá službu webové analýzy Adobe Analytics pro vyhodnocování uživatelských přístupů na tuto webovou stranu. Zpracování dat probíhá pouze za účelem reklamy, průzkumu trhu nebo pro potřeby uspořádání naší aplikace (podle § 15 odst. 3 zákona o telemédiích). Pro vyhodnocování se ve Vašem koncovém zařízení ukládají cookies, a tím se získávají informace, které se ukládají i na serverech společnosti Adobe Systems Software Ireland Limited („Adobe“). Přístup k informacím ze strany společnosti Adobe Systems Incorporated se sídlem v USA nelze vyloučit, proto byla uzavřena odpovídající standardní smlouva EU (přiměřené ručení za zpracování dat v neevropských zemích). V rámci práva na informace máte právo být informováni o této standardní smlouvě.
Získávání a zpracování dat můžete kdykoli odmítnout s účinností do budoucna tak, že zakážete ukládání cookies v nastavení svého prohlížeče. Navíc můžete odmítnout zpracování dat kliknutím na následující odkaz: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.  Mějte na paměti, že Váš nesouhlas ve formě cookies funguje jen tehdy, když je Váš prohlížeč nastaven tak, aby použití cookies umožnil. Když cookie smažete, použijete jiný prohlížeč nebo změníte zařízení, musíte používání Adobe Analytics znovu odmítnout. Upozorňujeme Vás, že smazání všech Vašich cookies smaže i uvedený cookie a je třeba ho znovu instalovat. Další pokyny k cookies najdete v naší směrnici pro používání cookies.
Informace uložené na serverech společnosti Adobe nelze nijak přiřadit ke konkrétním osobám, protože se služba Adobe Analytics používá s nastaveními „Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0“ (Před zjišťováním zeměpisné polohy nahradit poslední osmičíslí adresy IP hodnotami 0) a „Obfuscate IP-Removed“ (Obfuskace adresy IP – odstranění). Nastavení „Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0“ (Před zjišťováním zeměpisné polohy nahradit poslední osmičíslí adresy IP hodnotami 0) zajišťuje, že je před určením zeměpisné polohy adresa IP anonymizována tak, že je její poslední osmičíslí nahrazeno nulami. Přibližná poloha uživatele je pro statistickou analýzu připojena k poslednímu sledovacímu paketu, který ještě má úplnou adresu IP. Před ukládáním sledovacích paketů (tracking) se IP adresa nahradí jedinou pevnou IP adresou - zde hovoříme o generické IP adrese. pokud je konfigurováno nastavení „Obfuscate IP–Removed“. Pak už uložený datový záznam adresu IP neobsahuje.

 

E. Vaše práva

Vaše následující práva můžete uplatnit vůči společnosti Volkswagen AG kdykoli zdarma: 

Právo na informace: Máte právo od nás získat informace o zpracování Vašich osobních dat.

Právo na opravu: Máte právo od nás požadovat opravu nesprávných, resp. neúplných osobních dat.

Právo na smazání: Máte právo na smazání svých dat za předpokladů uvedených v článku 17 DSGVO. Potom můžete požadovat např. smazání svých dat, pokud již nejsou potřebná pro účely, ke kterým byla shromažďována. Kromě toho můžete požadovat smazání, pokud byla data zpracovávána na základě Vašeho souhlasu a Vy tento souhlas odvoláte.

Právo na omezení zpracování: Máte právo požadovat omezení zpracování svých dat, pokud existují předpoklady odstavce 18 DSGVO. To může být například případ, kdy jste ve sporu o správnost Vašich dat. Po dobu kontroly správnosti dat můžete požadovat omezení zpracování.  

Právo na odmítnutí: Pokud se zpracování provádí v převažujícím zájmu nebo se Vaše data používají za účelem přímé reklamy, máte právo odmítnout zpracování svých dat. Odmítnutí je přípustné, když je zpracování buď ve veřejném zájmu nebo v zájmu vykonávání veřejné moci nebo probíhá na základě oprávněných zájmů společnosti Volkswagen AG nebo třetí strany. V případě odmítnutí Vás prosíme, abyste nám sděliti své důvody, kvůli kterým zpracování dat odmítáte. Kromě toho máte právo odmítnout zpracování dat za účelem přímé reklamy. To platí i pro profiling, pokud souvisí s přímou reklamou.  

Právo na přenositelnost dat: Pokud se zpracování dat provádí na základě souhlasu nebo se dotýká smluvního plnění a navíc se provádí za použití automatizovaného zpracování, máte právo svá data získat ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu a předat je jinému zpracovateli dat.

Právo na odvolání: Pokud zpracování dat probíhá na základě souhlasu, máte právo zpracování dat kdykoli bezplatně odvolat v rámci souhlasu s účinností do budoucna na adrese info-datenschutzwhatever@volkswagen.de nebo na kontaktech uvedených v impressu.

Právo na stížnost: Kromě toho máte právo se na naše zpracování Vašich dat můžete stěžovat u dozorujícího úřadu (např. u úřadu pověřeného ochranou dat). 

 

F. Vaše kontaktní osoba: osoba odpovědna za ochranu dat

Naše osoba pověřená ochranou dat je Vám k dispozici jako kontaktní partner pro všechny náležitosti týkající se ochrany dat, stejně jako pro uplatňování Vašich práv. Své podněty směrujte na:
Osoba odpovědná za ochranu dat Volkswagen AG
Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg
info-datenschutzwhatever@volkswagen.de

Stav: květen 2018

We Connect Go Kontakt

Telefon
800 142244

Dostupnost 24 hodin denně.
Pokud tvůj telefonní operátor nepodporuje toto číslo, zavolej na číslo +420 296 180 992.

Zpoplatnění vychází z příslušného tarifu tvého poskytovatele.
Při volání ze zahraničí mohou být účtovány roamingové poplatky.

Identifikační číslo vozidla

Co je VIN?

Identifikační číslo vozidla (VIN) je jedinečný 17místný kód, který lze použít k identifikaci vašeho vozidla. VIN můžete najít v deníku vozidla, v osvědčení o registraci vozidla nebo ve spodní části čelního skla.

Registrace vozidla

Osvědčení o přijetí

Čelní sklo

Nastavení cookies pro tyto webové stránky

Video aktivujete kliknutím na odkaz. Upozornění: Po aktivaci se přenesou data na server příslušného poskytovatele.