You are using an outdated browser.

Please upgrade your browser to improve your experience and security.

Podmínky užívání

Všechny údaje uvedené na webových stránkách společnosti Volkswagen AG byly pečlivě zkontrolovány. Společnost Volkswagen AG se snaží udržovat obsah těchto webových stránek aktuální a věcně správný. Záruku za úplnost, správnost, aktuálnost a nepřetržitou dostupnost však převzít nemůže. Pokud je na webových stránkách společnosti Volkswagen AG udělena rada nebo doporučení, není společnost Volkswagen AG povinna hradit škodu vzniklou řízením se touto radou nebo doporučením. Toto se netýká odpovědnosti vyplývající ze smluvního vztahu, nedovoleného jednání nebo odpovědnosti vyplývající z jiných zákonných ustanovení.

Společnost Volkswagen AG může dle vlastní úvahy a bez předchozího ohlášení měnit nabídky na svých webových stránkách nebo jejich provoz zastavit. Neexistuje závazek udržovat obsah webových stránek vždy aktuální.

Společnost Volkswagen AG nepřebírá odpovědnost za obsah a dostupnost webových stránek třetích osob, které jsou dostupné přes externí odkazy. Společnost Volkswagen AG se výslovně distancuje od obsahu, který by mohl mít obsah porušující trestní nebo deliktní právo či dobré mravy.

Společnost Volkswagen AG neručí za obsah webových stránek třetích osob. Za všechny nároky na náhradu škody a výloh z důvodu zaviněného porušení povinnosti na základě nabídek na vlastních webových stránkách ručí společnost Volkswagen AG při porušení podstatných smluvních podmínek z důvodu lehké nedbalosti, přičemž je ručení omezeno na typickou předvídatelnou škodu. Jinak je ručení pro porušení povinnosti z důvodu lehké nedbalosti vyloučeno. Výše uvedené omezení ručení se netýká případů odpovědnosti za ohrožení a škod vzniklých na základě ztráty života, poškození zdraví nebo zákonné odpovědnosti výrobce za škody způsobené vadou výrobku.

Při užívání webových stránek společnosti Volkswagen AG musí být respektována autorská práva, práva na ochranu jmen a značek a další práva na ochranu společnosti Volkswagen AG i třetích osob. Kromě jiného jsou chráněny společností Volkswagen AG prezentované obrazy, hudba a značky, jako jsou „Volkswagen“ a „Volkswagen Connect“. Zveřejněním na webových stránkách společnosti Volkswagen AG není poskytována žádná licence ani udělováno žádné užívací právo. Je zakázáno zneužití webových stránek společnosti Volkswagen AG, obzvláště

  • nesmí být obcházena žádná bezpečností opatření,
  • nesmí být používáno žádné zařízení nebo aplikace, které by vedly k poškození zařízení nebo k funkčnímu výpadku, zvláště zásahem do fyzické nebo logické struktury serverů nebo sítě společnosti Volkswagen AG nebo jiných sítí,
  • webové stránky společnosti Volkswagen AG nebo jejich části nesmí být začleněny do jiných webových nabídek, ať již soukromých nebo komerčních, ani využívány komerčně.

Společnost Volkswagen AG není povinna ani ochotna účastnit se smírčího řízení před spotřebitelským smírčím orgánem.

Wolfsburg, březen 2017 
Verze 1.1

We Connect Go Kontakt

Telefon
800 142244

Dostupnost 24 hodin denně.
Pokud tvůj telefonní operátor nepodporuje toto číslo, zavolej na číslo +420 296 180 992.

Zpoplatnění vychází z příslušného tarifu tvého poskytovatele.
Při volání ze zahraničí mohou být účtovány roamingové poplatky.

Identifikační číslo vozidla

Co je VIN?

Identifikační číslo vozidla (VIN) je jedinečný 17místný kód, který lze použít k identifikaci vašeho vozidla. VIN můžete najít v deníku vozidla, v osvědčení o registraci vozidla nebo ve spodní části čelního skla.

Registrace vozidla

Osvědčení o přijetí

Čelní sklo

Nastavení cookies pro tyto webové stránky

Video aktivujete kliknutím na odkaz. Upozornění: Po aktivaci se přenesou data na server příslušného poskytovatele.